ژئوپولیتیک و ادیان و مذاهب

نقش مذهب در گسترش حوزه نفوذ مطالعه موردی: تشیع و ایران

چکیده: موضوع مورد بررسی در این پژوهش چگونگی نقش آفرینی پدیده مذهب در زمینه گسترش حوزه نفوذ یک کشور است. منظور از مذهب، طیفی از اعتقادات، علایق، گرایش ها و آرمانهای مردم و مسوولین یک کشور را در بر می ...

ادامه مطلب »

نقش تفاوتهای مکانی در نگرش شهروندان نسبت به مشروعیت حکومتی دینی

چکیده: در این تحقیق رابطه مشروعیت و کارآمدی یک حکومت از نظر ساکنان قلمرو آن و تفاوتهای موجود بین مردم ساکن در دو منطقه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به کارویژه های مورد انتظار از یک حکومت ...

ادامه مطلب »

ژئوپلیتیک و مذهب در نظام بین الملل: راهبردها و تحولات

چکیده: نوشتار حاضر کنکاشی در تاثیر گذاری ها و تاثیرپذیری های متقابل ژئوپلیتیک و مذهب در نظام بین الملل است. در تحول دیدگاه های ژئوپلیتیک از کهنه به نو، آثار تاثیرگذاری مذهب را می توان دید. بررسی این تحولات در ...

ادامه مطلب »
bigtheme