نظریه‌های ژئوپولیتیک

نظریه ساختار ژئوپلیتیکی در حال ظهور جهان

چکیده: ساختار ژئوپلیتیکی مفهومی است که از دو بعد برخوردار می باشد، یکی بعد روابط قدرت و دیگری بعد فضایی (حافظ نیا، ۱۳۱:۱۳۸۵ و ۱۳۵). از حیث روابط قدرت، ساختار ژئوپلیتیکی مبیین ترکیبات قدرت، نظامهای قدرت، روابط ساختارها و سطوح ...

ادامه مطلب »

نقدی بر گفتمان جهانی‏ شدن و تبیین گفتمان بوم – جهان

چکیده: جهانی شدن به عنوان فرایندی در حال تکوین (که خود معلول دگرگونیها و تحولات بی سابقه در عرصه ارتباطهای جهان شمول، اطلاعات گرایی و دانش – محوری است) امروزه با رشدی فزاینده، عرصه ‏های گوناگون زندگی اجتماعی را در ...

ادامه مطلب »

تحول مفهوم سرزمین در عصر جهانی شدن

چکیده: سرزمین، یکی از پایه های اساسی علم جغرافیای سیاسی می باشد، اما هم اکنون بحثهای زیادی در رابطه با بی اهمیت شدن و از موضوع افتادن مفهوم سرزمین در عصر جهانی شدن وجود دارد. بحث سرزمین زدایی آنچنان محافل ...

ادامه مطلب »

بررسی نگرشهای متفاوت درباره حملات تروریستی علیه غرب

چکیده: مقـاله حاضر کنکاشی درباره دیدگاههای مختلف راجع به علل بروز خشونت علیـه دنیـای غـرب می باشد. رخداد ۱۱ سپتامبر به عنوان نقطه عطفی بنیادین دراین موضوع محسوب می شود. در بسیاری از تحلیلها این رخداد ترجمان تقابل جهان اسلام ...

ادامه مطلب »

ساخت ژئوپلتیکی سیستم بین الملل نوین و استراتژی نظامی، امنیتی ایالات متحده آمریکا

چکیده: این مقاله مدلهای استراتژی نظامی و امنیتی ایالات متحده آمریکا را در ساختار ژئوپلتیکی سیستم نوین بین المل نشان می دهد. اصولاً سیستم مذکور به هشت سیستم تابعه ژئوپلتیک تقسیم شده و ایالات متحده به عنوان هژمون و کارگزار ...

ادامه مطلب »
bigtheme