ژئوپولیتیک و ادیان و مذاهب

نقش مذهب در گسترش حوزه نفوذ مطالعه موردی: تشیع و ایران

چکیده: موضوع مورد بررسی در این پژوهش چگونگی نقش آفرینی پدیده مذهب در زمینه گسترش حوزه نفوذ یک کشور است. منظور از مذهب، طیفی از اعتقادات، علایق، گرایش ها و آرمانهای مردم و مسوولین یک کشور را در بر می گیرد و همچنین عملکردها و فعالیت هایی را که رنگ و بوی مذهبی دارند و یا با پشتوانه اعتقادات مذهبی ...

ادامه مطلب »

نقش تفاوتهای مکانی در نگرش شهروندان نسبت به مشروعیت حکومتی دینی

چکیده: در این تحقیق رابطه مشروعیت و کارآمدی یک حکومت از نظر ساکنان قلمرو آن و تفاوتهای موجود بین مردم ساکن در دو منطقه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به کارویژه های مورد انتظار از یک حکومت پرسشنامه ای با تعداد ۲۵ گویه طراحی و در بین جمعیت نمونه به تعداد ۲۸۰ خانوار از ساکنان شمال و ...

ادامه مطلب »

ژئوپلیتیک و مذهب در نظام بین الملل: راهبردها و تحولات

چکیده: نوشتار حاضر کنکاشی در تاثیر گذاری ها و تاثیرپذیری های متقابل ژئوپلیتیک و مذهب در نظام بین الملل است. در تحول دیدگاه های ژئوپلیتیک از کهنه به نو، آثار تاثیرگذاری مذهب را می توان دید. بررسی این تحولات در توضیح رهیافت های فکری و عملی سیاست گذاران بین المللی حایز اهمیت بسیاری است. در این عرصه حرکت احیاگرانه مذهب ...

ادامه مطلب »
bigtheme