ژئوپولیتیک و اقوام

عوامل موثر بر واگرایی کردها و بحران در کردستان ترکیه

چکیده: وجود یک جامعه همگن قومی از نقاط قوت و بالابرنده وزن ژئوپلیتیک هر کشوری است. اما عدم تحقق چنین حالتی، کشور و جامعه را به پرتگاه نابودی نخواهد کشاند، بلکه نوع تعامل سازه حاکم با گروه اقلیت (چه از نظر کمی و چه از نظر مشارکت در قدرت سیاسی) تعیین کننده خواهد بود، که در این میان تعامل سازنده ...

ادامه مطلب »

خودگردانی شمال عراق و تاثیرات آن بر حرکتهای قوم گرایانه پیرامونی

چکیده: با ایجاد منطقه امن در آوریل ۱۹۹۱، حاکمیت رژیم بعث در شمال مدار ۳۶ درجه از بین رفت و در منطقه مذکور یک دولت خودمختار ایجاد شد. شکل گیری این حکومت خودمختار که ظاهرا با حمایت گفتمان غالب نظام بین الملل بوده است و در ادامه تثبیت موقعیت آن در قانون اساسی عراق، کسب امتیازات برجسته از جمله به ...

ادامه مطلب »

ارتباط بین پراکندگی اقوام ایرانی و امنیت مرزها

چکیده: عمده ترین تفاوت ها در هر کشور، نابرابری در فرصت های اقتصادی، طبیعت، زبان، هویت خواهی و تاریخ است. وقتی این تفاوت های مکانی عمیق باشد و انسان های مکان های کمتر توسعه یافته نسبت به این تفاوت ها آگاهی یابند و سهم خود را در مشارکت ملی به علت همین تفاوت ها در حداقل ببینند، تنش هایی را ...

ادامه مطلب »

نقش ژئوپلیتیکی قفقاز در تعیین مرزهای هویتی ایران با انیران در شمال غرب

چکیده: اگر چه مطالعه علمی تاثیرگذاری جغرافیا بر سیاست عمر چندانی ندارد، ولی بهره برداری از پدیده های طبیعی به منظور اهداف سیاسی، عمری به قدمت زندگی اجتماعی انسان دارد. با تشکیل واحدهای سیاسی به نام کشور در جهان و تهدیداتی که از این ناحیه متوجه این واحدها بود، دولتمردان را بر آن داشت مرزهای خود را که بدون آن ...

ادامه مطلب »

نقش حس مکانی در هویت بومی، مطالعه موردی: دانشجویان یاسوجی دانشگاههای تهران

چکیده: مفهوم مکان و سیاستهای ناشی از مکان،‌ حس مکان و هویت مکانی از جمله موضوعات مهم و مطرح در جغرافیای سیاسی کشورها قلمداد می شود. حس مکان احساس وابستگی انسان نسبت به مکانی است که در آن زندگی می کند که در این بررسی می توان آن را با تجربه مکان، مکان دوستی، هویت مکانی و ریشه داری نزدیک ...

ادامه مطلب »

قومیت و سازماندهی سیاسی فضا

چکیده: بررسی سازماندهی سیاسی فضا بویژه در جوامع متنوع فرهنگی (زبانی- مذهبی) از مباحث قابل توجه در حوزه مطالعات جغرافیای سیاسی به حساب می آید. علیرغم آنکه کارکرد اصلی تقسیمات کشوری، تمرکززدائی در اداره سرزمینی و سهولت در اعمال اراده ملی است، ولی وجود تهدیدات درونی و بیرونی برای هر جامعه و تاثیرگذاری آن بر مولفه های امنیت ملی به ...

ادامه مطلب »
bigtheme