خانه / فصلنامه ها / فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌الملل / بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی – فرهنگی (مورد مطالعه:دانشآموزان شهر جوانرود)

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی – فرهنگی (مورد مطالعه:دانشآموزان شهر جوانرود)

نویسندگان
علی محسنی , عادل جوانمردی
چکیده
یکی از موضوعات اساسی، موضوع هویت است که علاوه بر داشتن جنبه های مختلف؛ تحت تاثیر تحولات اجتماعی، فرهنگی سیاسی و تکنولوژیک قرار دارد. پژوهشگران از جنبه های مختلف هویت را مورد مطالعه قرار داده اند.
روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است، اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری در این بررسی کلیه دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان جوانرود است که در سال تحصیل ۹۱–۹۰ در کلیه دبیرستان های شهرستان جوانرود مشغول به تحصیل می‌باشند. روش نمونه‌گیری، طبقه‌ای نامتناسب می‌باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۵۸ نفر تعیین شده است.
یافته‌ها: آزمون فرضیات تحقیق نشان داد بین سطح سواد والدین و شکل‌گیری هویت اجتماعی فرهنگی همبستگی مثبت با شدت ضعیف (۱۱/۰) و معنادار وجود داشته است، بین میزان شرکت در گروه‌های دوستی و همالان با شکل گیری هویت اجتماعی فرهنگی(همبستگی مثبت و با شدت متوسط (۳۷/۰))، بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی والدین با شکل‌گیری هویت اجتماعی فرهنگی(مقدار همبستگی به دست آمده (۷۲/۰))، بین میزان استفاده از رسانه‌های گروهی و شکل گیری هویت اجتماعی فرهنگی نیز دارای همبستگی مثبت و با شدت متوسط(۲۱/۰) و تمامی این روابط معنادار بوده است. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که ۳۷ درصد از تغییرات متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل مورد بررسی تبیین شده است.

درباره پشتیبانی 9604

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

فهم سیاست‌زدگی بوروکراسی: مطالعه تطبیقی کیفیت، فرایندها و پیامدهای آن در مدیریت دولتی

نویسندگان محمدرضا صادقی ؛ حسن دانایی فرد؛ معصومه مصطفی زاده چکیده دوری ...